Hållbart byggande

Byggsektorn står för en betydande del av samhällets energi- och resursförbrukning. Som bygg- och projektutvecklingsföretag har vi ett ansvar att minska förbrukningen inom dessa områden. Att planera ett område eller en fastighet är samtidigt en möjlighet att skapa förutsättningar för dem som kommer att bo eller arbeta i byggnaden att göra det på ett resurseffektivt sätt. Nedan beskriver vi våra prioriterade frågor i byggprocessen.

 

Hållbar projektering

Mellan 15 och 50 procent av en byggnads energianvändning anses ske vid byggnationen och resterande del i driftsfasen. Vid nybyggnation bestäms dessutom ramarna för flödena av energi och material under byggnadens hela livslängd. Tillsammans med våra projektörer utreder vi möjligheter att energieffektivisera, välja miljöriktiga material, undvika fuktkritiska konstruktioner, skapa en god inomhusmiljö samt analysera materialens livscykel. 

 

Energi

En stor del av den miljöpåverkan vi som byggföretag orsakar sker genom energianvändning under produktionen. Hit hör framställning av byggmaterial, uppvärmning och el på byggarbetsplatsen samt drift av maskiner och verktyg. Wästbygg arbetar med det vi kallar energieffektiva etableringar. Det innebär att arbetsbodar och förrådscontainrar, som kräver uppvärmning, är extra isolerade för att minska energianvändningen. Strålkastare har lågenergilampor och i bodarna finns närvarostyrd lysrörsbelysning. Den el som vi använder, både på byggarbetsplatser och kontor, är antingen ursprungsmärkt förnyelsebar el eller från Wästbyggs eget vindkraftverk. 

 

Materialval

Genom att välja miljö- och arbetsmiljöriktiga material och produkter skapas en sundare arbetsmiljö för byggnadsarbetarna under byggtiden. Dessutom minskar exponeringsrisken för hälsofarliga ämnen för dem som ska bo eller arbeta i fastigheten. Wästbygg har som målsättning att inte använda produkter som påverkar människor och natur negativt. För att underlätta och säkerställa att valda produkter uppfyller ställda miljökrav i byggprojektet tillämpar vi olika miljöbedömningsverktyg, så som BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Resultaten från denna miljöbedömning dokumenteras i en produktvalslista och utgör tillsammans med tillhörande byggvarudeklaration miljöredovisningen för våra byggprojekt. För att göra rätt materialval från början genomförs dessa miljöbedömningar redan i projekterings- och inköpsskedet.

 

Avfall

För en byggverksamhet är avfallshantering och sanering vid rivning viktiga områden. Avfall som inte återvinns skapar brutna kretslopp. Avfall som återvinns är en värdefull resurs och källa till nytt material. Därför källsorterar vi i våra byggprojekt utifrån de riktlinjer som arbetats fram av Kretsloppsrådet. För farligt avfall har vi särskilda miljöstationer. 

 

Wästbyggs koncepthus

Wästbyggs egenutvecklade koncepthus är utformat med fokus på energieffektivitet och motsvarar certifieringssystemet Miljöbyggnad, betygsnivå Silver. Det innebär att energiförbrukningen är minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler samt att byggnaden är utformad för en god inomhusmiljö när det gäller ljud, fukt, inomhusklimat, dagsljus samt materialval.

               


 

 

 "Arbetsbodar och förråd som kräver
uppvärmning är extra isolerade för
att minska energianvändningen"