Miljöcertifieringar

På Wästbygg har vi lång erfarenhet av att bygga enligt de olika certifieringssystem som används på den svenska marknaden. Våra välutbildade och miljöintresserade medarbetare driver vår egen utveckling, så att vi hela tiden ligger i framkant inom detta område. På så sätt kan vi stödja de kunder som vill uppföra byggnader av hög kvalitet och som genererar så liten miljöpåverkan som möjligt, eftersom det krävs ett stort engagemang från både fastighetsägare och entreprenör redan från planeringsstadiet för att uppnå en miljöcertifiering.

De certifieringssystem som vi arbetar med är Miljöbyggnad, Green Building, Breeam och Svanen. Wästbygg är medlem av Sweden Green Building Council, SGBC.miljobyggnad_logo      GreenBuilding_web           
MILJÖBYGGNAD

Bred bedömning ger sunda byggnader

Miljöbyggnad utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt vedertagen byggpraxis i Sverige och kan användas för både kommersiella byggnader och bostäder. Miljöbyggnad kan uppnås i tre klasser – guld, silver och brons. En certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Byggnaderna ska vara energieffektiva, ha ett bra klimatskal och inte behöva kylas på grund av hög solvärmelast. Innemiljön ska vara sund, ha ett gott termiskt klimat och väl ljudisolerad. Dokumentation om vilka byggvaror som används ska ske och inga miljöfarliga ämnen får användas. Projekten nedan är eller byggs för att bli certifierade enligt Miljöbyggnad.


miljobyggnad_logo

GREEN BUILDING

Energieffektiva fastigheter

Green Building riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet för att certifieras enligt Green Building är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare (vid en anpassning av en befintlig byggnad) eller jämfört med Boverkets nybyggnadskrav. Projekten nedan är eller byggs för att bli certifierade enligt Green Building.


GreenBuilding_web

SVANEN

Med fokus på materialval​

Den svenska Svanenmärkningen har även ett regelverk för bostadshus. Svanen lägger stort fokus på det material som ska användas. Redan i projekteringsfasen ska alla materialval säkerställas för att sedan finnas med i förfrågningsunderlagen gentemot entreprenör/underentreprenörer. En inköpsmatris med godkända materialval tas fram. Inga halogener får användas, inte heller cancerframkallande eller hormonstörande material. Minst 50% av trävaror ska komma från certifierade skogsbruk.​ Inom Svanen finns även minimikrav för energianvändning och buller. Märkningen utgår från en lista med 51 obligatoriska punkter, kompletterade med åtta poängpunkter. Projekten nedan är certifierade eller planeras att uppföras enligt Svanen.

 

 

BREEAM

Internationellt certifieringssystem

​Breeam kommer ursprungligen från Storbritannien och används över stora delar av Europa. En anpassning har skett till svenska förhållanden vilket gör att certifiering i Sverige sker enligt våra standarder. Vid en Breeamcertifiering bedöms en byggnads miljöprestanda inom ett antal olika områden ­– projektledning, byggnadens energianvändning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. Även hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel bedöms liksom val av byggnadsmaterial och vilka föroreningar byggnaden kan ge upphov till. Innovativa tekniska lösningar kan ge extrapoäng. Breeamcertifiering i kombination med Miljöbyggnad har valts av Ica Fastigheter vid uppförandet av en Ica Kvantum-butik i Knivsta. Projekten nedan är eller byggs för att bli certifierade enligt Breeam.